T

1.    Telšių muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tiek, kiek tai įmanoma ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Siekiant sėkmingai pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Mokykla:

2.1. teikia informaciją mokytojams dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo Messenger, elektroninis paštas, Skype, Viber paskyros. Esant poreikiui, teikia individualias konsultacijas elektroniniais paštais, telefoniniais skambučiais;

2.2. apie pasirengimą vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu Mokyklos administracija informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);

3. Visais klausimais dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu mokytojus, mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja Mokyklos administracija, skyriaus vedėjai, specialybės mokytojai.

4. Mokykla ugdymą nuotoliniu būdu vykdo nuo kovo 30 d.

5. Vykdant nuotolinį ugdymą mokytojai ir mokiniai vadovaujasi šiomis taisyklėmis:

5.1.  nuotolinis ugdymas yra vykdomas vadovaujantis Mokyklos direktoriaus patvirtintu 2019-2020 m. m. pamokų tvarkaraščiu bei su mokytojais sutartais ir suderintais nuotolinio bendravimo būdais.

5.2. Skaitmeninį ugdymo turinį mokytojai siunčia laikydamiesi įprasto tvarkaraščio pamokų laiko ir periodiškumo.

5.3. informacines komunikacines technologijas ugdymo procesui organizuoti mokytojai renka įvertinę mokymosi sąlygas, dalyko tikslą, rezultatus, turinį, metodus, komunikaciją, mokymo priemones;

5.4. mokymosi sąlygos apima mokinių mokymosi tempą ir galimybes ir tai, kaip jie yra pasiruošę naudotis vienomis ar kitomis informacinėmis technologijomis;

5.5. rekomenduojamos komunikacinės priemonės individualioms pamokoms vykdyti: Messenger, elektroninis paštas, Skype, Viber paskyros;

5.6. rekomenduojamos komunikacinės priemonės grupinių pamokų (solfedžio, choro, orkestro, ankstyvojo ugdymo, chorinio dainavimo, ansamblių) vykdymui nuotoliniu būdu: Messenger ir elektroninis paštas;

5.7. mokytojai, nurodydami terminus, kada užduotys turi būti atliktos, atsižvelgia į tai, kad namuose esančiu kompiuteriu gali tekti naudotis keliems šeimos nariams, ir vadovaudamiesi protingumo principu, skiria pakankamai laiko užduotims atlikti;

5.8. mokytojas visą savo darbo laiką konsultuoja mokinius pagal pamokų tvarkaraštį arba atskirais atvejais  mokytojo ir mokinio tarpusavyje suderintu laiku;

5.9. nuotolinio ugdymo medžiaga gali būti  ir neskaitmeninė, o knygos, natos ir kt;

5.10. mokytojas nustato mokomosios medžiagos apimtį, atsižvelgdamas į savaitinių pamokų kiekį, vengia perteklinės informacijos, orientuojasi, kad vienos pamokos trukmė – 45 min. į kurią turėtų tilpti mokinio darbas atsisiunčiant užduotis, peržiūrint vaizdinę medžiagą, perskaitant tekstą, atliekant užduotis ir jas nusiunčiant atgal mokytojui aptarimui ir apibendrinimui. 

5.11. atsižvelgiant į mokinio pasiruošimą lygį konsultuojantis su spec. mokytoju, koncertmeisteriai privalo padaryti akompanimento įrašus įvairiais tempais.

5.12.  akompanimentai išsiunčiami mokiniams. Atsiskaitymui įrašus mokiniai atsiunčia su  akompanimentu.

5.13. mokiniai dalyvauja pamokose pagal nustatytą pamokų tvarkaraštį ir vykdo bei atsiskaito atliktas užduotis su mokytoju sutartu laiku ir būdu;

5.14.  apie iškilusią problemą ar nedalyvavimą pamokoje mokiniai informuoja mokytoją.

6.  Mokytojai dienyną pildo tokia pačia tvarka, kaip ir esant įprastam ugdymo procesui.

7.  mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai):

7.1. sudaro technines galimybes vaiko nuotoliniam ugdymui (kompiuteris arba išmanusis telefonas, internetas);

7.2. konsultuojasi su mokytojais dėl vaiko mokymosi abiem pusėms priimtinu būdu;

7.3 vaikui susirgus, apie tai praneša mokytojui pirmąją ligos dieną.

8. Pratęsus nuotolinio ugdymo (-si) laikotarpį ar atsiradus kitoms aplinkybėms, gali būti atnaujintas ir papildytas.

9. Ugdymo programoms įgyvendinti rekomenduojama naudotis laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu, rekomenduojamu ŠMSM.

10. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti, viešinti bei platinti atsiųstą garso ar vaizdo mokomąją medžiagą kuri bus teikiama nuotolinio ugdymo metu be mokytojo sutikimo draudžiama.